REGULAMIN nr 1/2020. ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS KORKO.PLNiniejszym uchwala się Regulamin Świadczenia Usług przez serwis KORKO.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i wszystkich załączników są odniesieniami do paragrafów i załączników niniejszego Regulaminu.

 2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.


§ 2 WYJAŚNIENIA POJĘĆ


 1. Administrator danych – „INTRALOGIC" Adam Ślosarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Intralogic Adam Ślosarski, ul. Dolna 30A lok. 20, 00-774 Warszawa, REGON: 142703473, NIP: 5213040026, adres serwisu korporacyjnego: https://intralogic.eu, adres poczty elektronicznej do kontaktu: support@intralogic.eu, numer telefonu do kontaktu: +48 534-000-716 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie serwisu korko.pl w celu rejestracji Korepetytorów.

 3. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Korepetytora w celu zabezpieczenia dostępu do swojego profilu.

 4. INTRALOGIC - „INTRALOGIC" Adam Ślosarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Intralogic Adam Ślosarski, ul. Dolna 30A lok. 20, 00-774 Warszawa, REGON: 142703473, NIP: 5213040026, adres serwisu korporacyjnego: https://intralogic.eu, adres poczty elektronicznej do kontaktu: support@intralogic.eu, numer telefonu do kontaktu: +48 534-000-716 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 5. Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 6. Konto – Profil zarejestrowanego Korepetytora.

 7. Korepetytor - osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie, posiadająca swój Profil i korzystająca z usług Serwisu w roli Korepetytora.

 8. Korko.pl - serwis internetowy będący własnością INTRALOGIC pośredniczący w nawiązywaniu kontaktów między Korepetytorami i Uczniami.

 9. Login – indywidualne oznaczenie Korepetytora, którym posługuje się podczas korzystania z serwisu Korko.pl.

 10. Okres abonamentowy – okres trwania usługi w trybie abonamentowym, wynikający z cennika serwisu Korko.pl.

 11. Osoba fizyczna - osoba która w chwili rejestracji ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 12. Profil – Profil zarejestrowanego Korepetytora.

 13. Rejestracja - procedura zakładania Konta Korepetytora.

 14. Serwis – serwis prowadzony przez INTRALOGIC pod aktualnym adresem https://korko.pl

 15. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2015.2135 ze zm.).

 16. Ustawa o Prawach Konsumentów – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2014.827 ze zm.).

 17. Ustawa o Świadczeniu Usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 ze zm.).

 18. Uczeń - osoba fizyczna odwiedzająca serwis w celu wyszukiwania Korepetytorów.

 19. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu. Użytkownikiem może być zarejestrowany Korepetytor lub Uczeń niewymagający zakładania konta w Serwisie.§ 3 POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres jak również warunki złożenia reklamacji składanej drogą elektroniczną pomiędzy INTRALOGIC, a Użytkownikiem.

 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest także określenie warunków korzystania z Serwisu, w szczególności sprzedaży Abonamentu lub Zleceń, w szczególności określenia zasad odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnego.

 3. Chwilą zawarcia Umowy z INTRALOGIC:

  1. jest moment zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie.

  2. jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu oraz Umowy przez Użytkownika.


§ 4 RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. INTRALOGIC prowadząc Serwis udostępnia Użytkownikom:

  1. dostęp do bezpłatnego dostępu Uczniom.

  2. odpłatnego dostępu Korepetytorom.

 2. INTRALOGIC zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Z chwilą dokonania prawidłowej rejestracji do konta Serwisu, Użytkownik uzyskuje status Korepetytora.

 4. INTRALOGIC udostępniając usługę serwisu umożliwia kontaktowanie się Uczniów z Korepetytorami w celu późniejszego prowadzenia nauki i lekcji.


§ 5 WAŻNOŚĆ KONTA

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony:


§ 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostęp do konta Korepetytora mogą mieć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rejestracji ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Dostęp do Konta Korepetytora, możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu i prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki Internetowej, zgodnie ze standardami Microsoft Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome.

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu po uprzedniej rejestracji Konta i akceptacji Regulaminu.

 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany adres email wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji Użytkownik otrzymuje status Korepetytora konta serwisu

 5. Dostęp do serwisu uruchamiany jest po pierwszym skutecznym logowaniu.

 6. Podane dane w postaci adres e-mail, Login i Hasło będą służyć Użytkownikowi do logowania się do serwisu.


§ 7 OPŁATY

 1. Serwis jest bezpłatny (poza opcją wyróżnienia oferty)§ 8 POMOC TECHNICZNA

 1. W celu prawidłowej realizacji Usługi, INTRALOGIC zapewnia Użytkownikowi obsługę techniczną, która obejmuje wyjaśnienie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz pomoc w rozwiązaniu problemów z nim związanych.

 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy poprzez jeden z trzech kanałów kontaktu:

  1. infolinię – nr telefonu podany jest w stopce na głównej stronie serwisu (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

  2. pocztę elektroniczną – bok@korko.pl

  3. live Chat (Messenger) – rozmowa z pracownikiem serwisu w formie tekstowej poprzez stronę internetową korko.pl


§ 9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Użytkownik jest zobowiązany chronić Login oraz Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

 2. Dyspozycje złożone z użyciem poprawnego Loginu i Hasła uważa się za złożone przez uprawnionego Użytkownika serwisu.

 3. W razie ujawnienia Loginu lub Hasła innym osobom, Użytkownik serwisu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie INTRALOGIC za pośrednictwem poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego i złożenia dyspozycji zmiany Loginu oraz Hasła.

 4. Użytkownik serwisu w każdym czasie może zmienić Hasło do swojego konta. Z chwilą zmiany Hasła, możliwość logowania i składania dyspozycji w oparciu o dotychczasowe Hasło zostanie zablokowana.


§ 10 ADRES INTERNETOWY

 1. Adres strony Internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się do konta serwisu, podawany jest do wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanym w Formularzu rejestracyjnym.

 2. W przypadku zmiany adresu strony Internetowej, INTRALOGIC powiadomi Użytkownika w przeciągu 14 dni przed dniem planowanej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym.


§ 11 PLIKI COOKIES

 1. INTRALOGIC informuje, iż jego Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które zapisywane są na serwerach INTRALOGIC.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zablokować pozyskiwanie jak i zapisywanie informacji przez Serwer INTRALOGIC.


§ 12 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może zawrzeć z INTRALOGIC Umowę w dowolnym wybranym przez siebie czasie i miejscu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 2. Użytkownik zawierając Umowę z INTRALOGIC zobowiązuje się zawrzeć ją wyłącznie dla celów własnych.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych danych, nie naruszających praw osób trzecich, obowiązujących przepisów ani dobrych obyczajów.

 4. Użytkownik zawierając Umowę z INTRALOGIC zobowiązany jest do przestrzegania postanowień powszechnie obowiązujących prawa oraz zawartej Umowy.

 5. Użytkownik zawierając Umowę z INTRALOGIC zobowiązany jest do jej starannego wykonywania oraz niedziałania na szkodę INTRALOGIC.

 6. Użytkownik ma prawo zgłosić INTRALOGIC problemy techniczne pojawiające się w związku z użytkowaniem serwisu.

 7. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane podane w Formularzu rejestracyjnym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym INTRALOGIC.

 8. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu będącego własnością INTRALOGIC ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane.


§ 13 PRAWA I OBOWIĄZKI INTRALOGIC

 1. INTRALOGIC zastrzega sobie prawo do rozbudowy, zmiany lub konserwacji serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 2. INTRALOGIC ma prawo zablokować dostęp do Konta serwisu Użytkownikowi z powodu prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych, po poinformowaniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. INTRALOGIC jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu dłużej niż 24 h, wynikających z zaplanowanych przez INTRALOGIC prac modernizacyjnych lub naprawczych.

 4. INTRALOGIC zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu Serwisu, bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 5. INTRALOGIC zastrzega sobie prawo i/lub do zmiany funkcjonalności Serwisu, przy jednoczesnym poinformowaniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. W odniesieniu do Konta Płatnego, w przypadku wystąpienia przerwy trwającej dłużej niż 24 h, INTRALOGIC może tytułem rekompensaty przedłużyć abonament o liczbę dni niedziałającego serwisu, na który został wykupiony, na koszt INTRALOGIC.

 7. INTRALOGIC zobowiązany jest do nie udostępnienia danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.


§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTRALOGIC

 1. Niniejszym INTRALOGIC zapewnia i gwarantuje że:

  1. prowadzona działalność jest zgodna z obowiązującym w Polsce Rzeczpospolitej prawem.

 2. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z serwisu, jak i skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie.

 3. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku skorzystania z serwisu przez osobę trzecią, jeśli w wyniku prawidłowej weryfikacji serwis uzna osobę tą za Użytkownika.

 4. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

 5. Korzystanie z Konta odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z serwisu.

 6. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności za abonament lub pakiety zleceń wynikające z działań osób trzecich.

 7. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu i Hasła osobom trzecim.

 8. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie lub wyłączenie dostępu do serwisu, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie INTRALOGIC.


§ 15 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik udostępnia dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownik przed ukończeniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptować celem dalszej rejestracji.

 3. INTRALOGIC siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolnej 30A lok. 20 informuje, iż jest wyłącznym Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. INTRALOGIC będzie przetwarzał w celu realizacji niniejszej Umowy, następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko

  2. adres e-mail

  3. numer telefonu

 5. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 6. INTRALOGIC zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 7. W przypadku uzyskania przez INTRALOGIC wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem, INTRALOGIC może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 8. INTRALOGIC zobowiązuje się, że dostęp do powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych będą miały osoby, posiadające imienne upoważnienia wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 9. INTRALOGIC zobowiązuje się prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


§ 16 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. INTRALOGIC oświadcza, iż Serwis jest wytwozony wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.

 2. INTRALOGIC zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez 24h na dobę, niemniej nie daje gwarancji nieprzerwanego działania.


§ 17 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez INTRALOGIC Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

 2. Reklamacja powinna być złożona:

  1. drogą elektroniczną na adres: bok@korko.pl

  2. telefonicznie pod numerem telefonu podanym w stopce serwisu (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika)

 3. Reklamacja powinna zawierać

  1. adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiające kontakt oraz identyfikację Użytkownika

  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy

  3. zarzuty Użytkownika

  4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody na ich poparcie

 4. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 7 dni od dnia pojawienia się problemu w trakcie korzystania z Serwisu.

 5. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej INTRALOGIC przyjmuje dzień pojawienia się reklamacji na serwerze odbiorczym poczty elektronicznej INTRALOGIC.

 6. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym INTRALOGIC niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

 7. INTRALOGIC udziela odpowiedzi na reklamację, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, wymagających dokonania dodatkowych czynności zmierzających do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, termin ten może ulec przedłużeniu do nie więcej niż 28 dni.

 8. Odpowiedź na reklamację INTRALOGIC przesyła Użytkownikowi na pocztę elektroniczną wskazaną w Formularzu rejestracyjnym.

 9. Reklamacja Użytkownika z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem PayU S.A lub PayPal na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.


§ 18 KORESPONDENCJA

 1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia winny być doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla INTRALOGIC będą doręczane na adres e-mail: bok@korko.pl

 3. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla Użytkownika będą doręczane na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.


§ 19 REŻIM PRAWNY

 1. Prawem właściwym w przypadku niezastosowania się Klienta do niniejszego Regulaminu i Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Strony zobowiązują się rozwiązać spory w pierwszej kolejności polubownie.

 4. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu Umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd.


§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.

 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji i wytycznych dostępnych na stronach Serwisu

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu korko.pl i bez jego akceptacji nie jest dozwolone korzystanie z Serwisu.

 4. INTRALOGIC zobowiązany jest powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie siedziby, i/lub adresu poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 Marca 2020 roku.

 6. W przypadku zmiany regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy, za 14 dniowym wypowiedzeniem.

 7. O zmianie Regulaminu INTRALOGIC zawiadamia poprzez pocztę e-mail.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×